1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. Internet-abonnement.com: de gebruiker van dit privacy statement: Onlino B.V. handelend onder de naam “Internet-abonnement.com”, gevestigd aan de Meeuwenlaan 6, te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67360203 ;
 2. gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website en van de diensten die Internet-abonnement.com levert;
 3. diensten: de diensten welke op de website worden aangeboden en de services die Internet-abonnement.com aan haar gebruikers te bieden heeft;
 4. website: de website www.internet-abonnement.com, die door Internet-abonnement.com wordt beheerd.

2. Persoonsgegevens

 1. Voor Internet-abonnement.com is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Internet-abonnement.com volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Onlino
Meeuwenlaan 6
8011BZ  Zwolle

3. Doeleinden van de verwerking

 1. Internet-abonnement.com verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens o.a. voor de volgende doeleinden:
  1. om de diensten te kunnen leveren;
  2. om contact met de gebruiker op te kunnen nemen i.v.m. de levering van de diensten;
  3. om te kunnen reageren op een vraag, klacht, reactie of suggestie van de gebruiker;
  4. om via de e-mail nieuwsbrieven naar de gebruiker te sturen.

4. Digitale nieuwsbrieven

 1. Op de website kan de gebruiker zich aanmelden voor de nieuwsbrieven die Internet-abonnement.com periodiek via de e-mail verstuurt.
 2. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de digitale nieuwsbrieven. Afmelden voor digitale nieuwsbrieven kan o.a. op de volgende wijzen:
  1. elektronisch naar het e-mailadres: info@ onlino .nl;
  2. via de contactpagina op de website;
  3. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
 3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Internet-abonnement.com zal de gegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
 2. Het is Internet-abonnement.com toegestaan de gegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:
  1. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Internet-abonnement.com;
  4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
  6. het noodzakelijk is voor het leveren van de diensten.
 3. Internet-abonnement.com kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Internet-abonnement.com uit te voeren. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

6. Beveiligingsmaatregelen 

 1. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Internet-abonnement.com verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

7. Corrigeren van gegevens

 1. Op verzoek verleent Internet-abonnement.com aan gebruikers toegang tot alle informatie die Internet-abonnement.com van hun bijhoudt. Verder biedt Internet-abonnement.com gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Internet-abonnement.com van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de gebruiker, kan de gebruiker via het e-mailadres info@ onlino .nl contact opnemen met Internet-abonnement.com.

8. Contact

 1. Indien de gebruiker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat het handelen van Internet-abonnement.com niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Internet-abonnement.com opnemen.
 2. Klachten over de verwerking van gegevens kunnen via het contactformulier op de website of via het e-mailadres info@ onlino .nl bij Internet-abonnement.com worden ingediend.

9. Wijzigingen 

 1. Internet-abonnement.com behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Internet-abonnement.com raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

10. Toepasselijk recht

 1. Op deze privacy statement is Nederlands recht van toepassing.